Νόμος 3869 (Κατσέλη) Για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Αφορά οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Γίνεται πλήρη & εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η OWLnFOX έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι της έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία δεκάδες υποθέσεις.

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξασφαλίζει την πρώτη κατοικία ανά νοικοκυριό και καθορίζει το ύψος της μηνιαίας δόσης (η οποία αντιστοιχεί το περισσότερο στο 1/5 της αρχικής δόσης) με κύριο και βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα αλλά και άλλα κριτήρια όπως θέματα οικογενειακά, υγείας κ.λπ. Επιπλέον μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπόλοιπο του χρέους διαγράφεται και αποσύρεται η προσημείωση από το ακίνητο αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο.

Σε περίπτωση που το δάνειο είναι καταναλωτικό η διαδικασία κρατάει μόνο 4 χρόνια (δηλ ο οφειλέτης πληρώνει τη δόση που αποφασίζει ο ειρηνοδίκης για 4 χρόνια και κατόπιν το υπόλοιπο του μέρους διαγράφεται.)