Φοροτεχνικά

Οι δηλώσεις των ιδιωτών και των επιχειρήσεων αναλύονται φορολογικά προκειμένου να υπάρχει προ-υπολογισμός της φορολογικής επιβάρυνσης. Τα φορολογικά και άλλα βάρη (ΦΠΑ, ταμεία κλπ) και τα αποτελέσματα χρήσης προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται ανά μήνα ώστε ο πελάτης να είναι ενημερωμένος και προετοιμασμένος για το κλείσιμο της χρονιάς. Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και την υποστήριξη προσφυγών στα φορολογικά δικαστήρια.

Φοροτεχνική ανάλυση & σχεδιασμός

Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους φορολογικούς ελέγχους

Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια

Δυνατότητα Διαρκούς Νομικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής από συνεργαζόμενους δικηγόρους